Kallelse till årsmöte 26 juni

Bobergsstugor.se

Kallelse till årsmöte 26 juni

maj 30, 2022 Nyheter 0

Medlemmarna i Bobergs Samfällighetsförening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen

den 26 juni kl 10.00 på vår fotbollsplan.

Styrelsens förslag till dagordning:
1.       Mötets öppnande

2.       Val av funktionärer för årsmötet:
          a)     Ordförande
           b)     Sekreterare
           c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll
           d)     Två  röstkontrollanter vid ev. slutna val
3.       Årsmötets behöriga kungörande

4.       Dagordningens godkännande
5.       Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
6.       Föredragande av ekonomisk berättelse
7.       Revisorernas utlåtande och förslag
8.       Beslut om ansvarsfrihet
9.       Fastställande av årsarvode till styrelsen, styrelsesuppleanter och revisorer, samt

ersättning för uppdrag i föreningens tjänst. Innan beslut redovisas de faktiska ersättningarna i dagsläget.

10.      Val av:  

         a)    Ordförande för två år

         b)    Två ordinarie ledamöter i styrelsen för två år

         c)    Fyllnadsval för ordinarie ledamot för ett år
          d)    Två suppleanter för ett år
          e)    En revisor för två år
          f)     Två revisorssuppleanter för ett år
          g)    Två ledamöter i trivselkommittén, varav en sammankallande
          h)    Tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
11.     Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2023-05-01–2024-04-30
12.     Verksamhetsplan för 3 års perioden 2022–2025 
13.     Nästa års arbetsdagar: Styrelsen föreslår lördagarna 29 april och 22 juli 2023
14.     Eventuella inkomna motioner (senast 2022-06-06)
15.     Övriga frågor
16.     Årsmötets avslutning

Motioner som medlemmarna önskar behandla vid årsmötet skall för beredning vara tillhanda senast 2020-06-06 till Inga-Lill Qvarnström, e-post qvarnstroms@gmail.com

Grimsholmen 2022-05-25