Kallelse till årsmöte 25 juni

Bobergsstugor.se

Kallelse till årsmöte 25 juni

maj 29, 2023 Nyheter 0

Medlemmarna i Bobergs Samfällighetsförening kallas härmed till ÅRSMÖTE söndagen

den 25 juni kl 10.00 på vår fotbollsplan.

Styrelsens förslag till dagordning:
1.       Mötets öppnande

2.       Val av funktionärer för årsmötet:
          a)     Ordförande
           b)     Sekreterare
           c)     Två justeringsmän för årsmötets protokoll
           d)     Två  röstkontrollanter vid ev. slutna val
3.       Årsmötets behöriga kungörande

4.       Dagordningens godkännande
5.       Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse
6.       Föredragande av ekonomisk berättelse
7.       Revisorernas utlåtande och förslag
8.       Beslut om ansvarsfrihet
9.       Fastställande av årsarvode till styrelsen, styrelsesuppleanter och revisorer, samt ersättning för uppdrag i föreningens tjänst. Innan beslut redovisas de faktiska ersättningarna i dagsläget.

10.      Val av:  

         a)    Kassör för två år

         b)    Två ordinarie ledamöter i styrelsen för två år
          c)    Två suppleanter för ett år
          d)    En revisor för två år
          e)    Två revisorssuppleanter för ett år
          f)     Två ledamöter i trivselkommittén, varav en sammankallande
          g)    Tre ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande.
11.     Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2024-05-01–2025-04-30
12.     Verksamhetsplan för 3 års perioden 2023–2026 
13.     Nästa års arbetsdagar: Styrelsen föreslår lördagarna 27 april och 20 juli 2024
14.     Eventuella inkomna motioner (senast 2023-06-06)
15.     Övriga frågor
16.     Årsmötets avslutning

Motioner som medlemmarna önskar behandla vid årsmötet skall för beredning vara tillhanda senast 2023-06-06 till Inga-Lill Qvarnström, e-post qvarnstroms@gmail.com

Grimsholmen 2023-05-25