Ordningsregler

Bobergsstugor.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

allmänt……………………………………………………………………………………….    2

INFORMATION ……………………………………………………………………………………………………    2

Allmänna bestämmelser för användande AV

 VA-ANLÄGGNING INOM BOBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ………………….  2

Användning av den allmänna dricksvattenANläggning………………….. 3

Användning av den allmänna avloppsaNläggningen………………………. 3

Ordningsfrågor…………………………………………………………………………… 4

Godkännande av om- och tillbyggnader samt friggebodar…………… 5

Påföljder vid åsidosättande av föreningens ordningsregler………      5

 

Ordningsregler

2012-07-31

REGELVERK BOBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

uppdaterad efter årsmöte 2017

Allmänt

Samverkansavtal, föreningens stadgar, ordningsregler samt föreningens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp utgör tillsammans det sammantagna regelverket mellan parterna.

Information

Vid försäljning och ägarbyten skall såväl markägarna som förening informeras av säljaren för att upprätthålla aktuellt föreningsregistret.

Markägare skall godkänna ny arrendator innan försäljning av fritidshuset kan fullbordas.
Alla arrendator skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen

Kör sakta med motorfordon inom respektive stugområden och respektera de hastighetsbestämmelser som gäller. Tänk på att barn plötsligt kan dyka upp från sidovägar eller stugtomter.

Visa hänsyn till grannar beträffande aktivitet som kan vara störande för omgivningen.
(Gräsklippning, snickerimaskiner, hög musik, buller osv.)

Vid om- och tillbyggnad alt nybyggnation av befintligt hus samt uppförande av komplementbyggnad se vidare sid 5 Ang Godkännande av om- och tillbyggnader samt friggebodar.

Vid eventuell avverkning av träd på arrendeområdet överstigande 10 cm diameter i brösthöjd
(1.3 m ovanför mark) skall markägarna tillfrågas huruvida de gör anspråk på veden.

Kontakta ordförande alternativt markägaren Bengt Svensson tel. nr: 076-7610028

 

Allmänna bestämmelser för användande av VA-anläggning inom Bobergs
Samfällighetsförening.

I sin tur ansluten till Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Anläggningen är en VA installation och samfällighetsföreningen utgör huvudman avseende installationen.

 

 

Inledning

För stugägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom Bobergs samfällighet, nedan kallad VA-anläggningen, gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Huvudman för VA-anläggningen inom stugområdet är Bobergs Samfällighetsförening.

Akut fellarm inom Samfällighetens anläggning kan göras till Falkenbergs Värmeteknik AB: 0346-845 55

OBS! Pumpstationer är utrustade med larm som går automatiskt till Falkenbergs Värmeteknik vid eventuella stopp.

Vattenavläsning: Vattenmätarställning ska läsa av och rapporteras via samfällighetens hemsida alternativt via brev till kassör per den sista september. Uppgifterna ska vara föreningen tillhanda senast 15 oktober. Vid försummelse påföres föreningens genomsnittliga förbrukning X 2 . Avläsningen behövs för att kunna justera årsförbrukningen som sedan ligger till grund för den preliminära debiteringen. När du läser av mätaren är det viktigt att du tänker på att det bara är hela kubikmeter som ska rapporteras in.

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Samfälligheten distribuerar vatten till stuga, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande VA-bestämmelser för användandet.

Samfälligheten har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör VA-anläggningen´

Vattenförbrukning hos stugägare fastställs genom mätning. Det är stugägarens ansvar att se till att vattenmätaren är frostfritt monterad alternativt töms på vatten i det fall stugägaren inte har sin vattenmätare installerad i frostfritt utrymme. I det fall vattenmätaren måste bytas pga. av försumlighet så bekostas detta av stugägaren.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Samfällighetens anläggning tar emot avloppsvatten från stuga, vars ägare har rätt att använda VA-anläggningen, och som iakttar gällande ABVA bestämmelser från VIAB (Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning). Spillvatten med undantag från dagvatten måste anslutas till föreningens VA-anläggning. Ex. utedusch, utekök etc.

Dagvatten såsom takavvattning, dränering mm, får under inga omständigheter ledas till VA-anläggningens avloppssystem utan måste tas om hand lokalt av varje stugägare.

Stugägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges ovan skall ofördröjligen anmälas VIVAB. Akut felanmälan på kommunalt vatten och avlopp görs dygnet runt till 0757-27 40 00.

Samfälligheten har rätt att tillfälligt begränsa stugägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör VA-anläggningen.

Ordningsfrågor

Respektive arrendator ansvarar för ordning och skötsel av arrenderad tomtplats i enlighet
med avtal om bostadsarrendet, föreningens stadgar och ordningsregler.

Arrendatorn ansvarar för och sköter träd och vegetation med avseende på säkerhet för byggnader, ledningar, trafiksäkerhet samt allmän trivsel. Med allmän trivsel avses bl.a. att inte låta växtligheten bli så hög att den förhindrar havsutsikt och solflöde för grannar. Högväxande träd över 2 meter får inte nyplanteras.

Styrelsen äger rätt att besluta om avverkning av häckar buskar och träd då medlem trots
uppmaning inte hörsammat föreningens riktlinjer. Avgift faktureras stugägare med faktisk kostnad för uppröjning genom externt inköp av tjänsten.

Samråd och samarbete skall ske tillsammans med markägarna vid samtliga ärenden som berör
avverkning eller säkerhetsfrågor

Hushållsavfall sorteras i sopsorteringsanläggning som finns på övre och nedre stugområde.

Byggnadsavfall skall levereras till återvinningscentraler för källsortering.

Trädgårdsavfall läggs i avsedda containrar som finns på övre och nedre områden under perioden april till oktober. All dumpning av trädgårdsavfall inom och i anslutning till samfälligheten är förbjuden. Avgift faktureras stugägare med faktisk kostnad för uppröjning genom externt inköp av tjänsten.

Det är förbjudet att inom respektive stugområden ställa upp husbilar och husvagnar.

Biltvätt är förbjuden inom området

Vid obetalda eller släpande betalningar debiteras stugägare påminnelseavgift på 200 kr. Styrelse har rätt att lämna ärendet vidare till inkasso om betalning uteblir.

Säkerhetsfrågor

Arrendator ansvar för egen byggnation samt förbinder sig även att följa föreningens
stadgar och ordningsregler

 

 

Parkering av bilar, oavsett beläggning på området, skall ske på :

– egen disponerad mark ”egen tomt” eller i direkt anslutning till egna byggnaden

– avsedd P-plats enligt föreningens beslut

Det är förbjudet att parkera på vändplaster. Vändplatserna utgör uppställningsplats
för räddningsfordon. Det är även förbjudet att parkera så att det uppställda
fordonet utgör hinder vid räddningsinsats.

Enligt räddningstjänsten rekommendation bör respektive stuga utrustas med 2 brandvarnare och en brandsläckare.

Godkännande av om- och tillbyggnader samt friggebodar (komplementbyggnader)

För om- och tillbyggnader alt nybyggnation krävs bygglov samt eventuella övriga tillstånd för byggnation. I samband med det skall givetvis grannar informeras.

Beträffande friggebodar, s.k. komplementbyggnader, får dessa byggnader uppföras till en
sammanlagd yta på max.15 kvm, vilket kan fördelas mellan högst två olika byggnader. Ingen del av dessa byggnader får placeras närmare vägs mittpunkt än tre meter. Innan byggnationsstart skall man ha grannes skriftliga medgivande om placering och även godkännande från annan fastighetsägare som ev. påverkas (ex. vis genom ändrad utsikt osv.).

Påföljder vid åsidosättande av föreningens ordningsregler

Parterna förbinder sig var och en för sin del att ömsesidigt stödja och bidra till att
upprätthålla ordningsregler och god säkerhet i avsikt att förebygga olyckor.

Upprepade förseelser mot förbuds regler, säkerhetsföreskrift eller vägran att följa föreningens och årsmötes beslut kan medföra uppsägning av arrendeavtal.

Förutsättning för uppsägning av arrendeavtal är att arrendatorn genom sitt beteende får anses ha förverkat sin arrenderätt enligt bestämmelserna i jordabalken samt att uppsägning sker i samförstånd mellan markägaren och föreningen i avsikt att trygga verksamheten på området.

Samordning och accept avseende dessa ordningsregler har skapats tillsammans med markägaren avseende arrendeverksamhet och säkerhet för området.

Ordningsreglerna
är gällande enlighet med årsmötes beslut 2017.

 

Ordningsregler Boberg rev 2017