Ordningsregler

Bobergsstugor.se

Bobergs samfällighetsförening

Ordningsregler

2012-07-31 rev 2021-06-27

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

allmänt……………………………………………………………………………………….   2

INFORMATION…………………………………………………………………………………   2

Allmänna bestämmelser för användande AV

VA-ANLÄGGNING INOM BOBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ………………….                                                                                                                      2

Användning av den allmänna dricksvattenANläggning………………….                                                                                                                     3

Användning av den allmänna avloppsaNläggningen………………………                                                                                                                     3

Ordningsfrågor…………………………………………………………………………                                                                                                                     4

om- och tillbyggnader samt friggebodar………………………………………                                                                                                                    5

Påföljder vid åsidosättande av föreningens ordningsregler………                                                                                                                     5

Ordningsregler

REGELVERK BOBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Allmänt

Föreningens stadgar och ordningsregler utgör tillsammans regelverket för föreningen.

Information

Vid försäljning och ägarbyten skall såväl markägarna som förening informeras av säljaren för att upprätthålla aktuellt föreningsregistret. Viktigt att mailadress och telefonnummer till köparen finns med.

Markägare skall godkänna ny arrendator innan försäljning av fritidshuset kan fullbordas.
Alla arrendatorer skall vara medlemmar i samfällighetsföreningen.

Kör sakta med motorfordon max 20 km/h inom respektive stugområden och respektera de hastighetsbestämmelser som gäller. Tänk på att barn plötsligt kan dyka upp från sidovägar eller stugtomter.

Visa hänsyn till grannar beträffande aktivitet som kan vara störande för omgivningen.
(Gräsklippning, snickerimaskiner, hög musik, buller osv.)

Vid eventuell avverkning av träd på arrendeområdet överstigande 10 cm diameter i brösthöjd
(1.3 m ovanför mark) skall markägarna tillfrågas huruvida de gör anspråk på veden. Kontakta ordförande alternativt markägaren Bengt Svensson tel. nr: 076-7610028

Allmänna bestämmelser för användande av VA-anläggning inom Bobergs
Samfällighetsförening.

Samfällighetföreningen är ansluten till Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Anläggningen är en VA installation och samfällighetsföreningen utgör huvudman avseende installationen. Vår nya anläggning togs i bruk 2013.

Inledning

För stugägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom Bobergs samfällighet, nedan kallad VA-anläggningen, gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs.

Huvudman för VA-anläggningen inom stugområdet är Bobergs Samfällighetsförening.

 

Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Samfälligheten distribuerar vatten till stuga, vars ägare har rätt att använda den allmänna dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande VA-bestämmelser för användandet.

Samfälligheten har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när man finner det nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan sådan åtgärd som berör VA-anläggningen.

Vattenförbrukning hos stugägare fastställs genom mätning. Det är stugägarens ansvar att se till att vattenmätaren är frostfritt monterad alternativt töms på vatten i det fall stugägaren inte har sin vattenmätare installerad i frostfritt utrymme. I det fall vattenmätaren måste bytas så bekostas detta av stugägaren.

Vattenavläsning: Vattenmätarställningen skall läsa av och rapporteras via mail till kassör kompletterat med bild på mätarställningen per den sista september. Vid försummelse påföres föreningens genomsnittliga förbrukning X 2. Avläsningen behövs för att kunna justera årsförbrukningen som sedan ligger till grund för debiteringen.

Användning av den allmänna avloppsanläggningen

Samfällighetens anläggning tar emot avloppsvatten från stuga, vars ägare har rätt att använda VA-anläggningen, och som iakttar gällande ABVA bestämmelser från VIVAB (Allmänna bestämmelser för användande av Falkenbergs kommuns allmänna vatten- och avlopps-anläggning). Spillvatten med undantag från dagvatten måste anslutas till föreningens VA-anläggning. Ex. utedusch, utekök etc.

Dagvatten såsom takavvattning, dränering mm, får under inga omständigheter ledas till VA-anläggningens avloppssystem utan måste tas om hand på resp tomt av varje stugägare. Man kan t.ex. anlägga en stenkista för detta.

Stugägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Oavsiktligt utsläpp av sådant slag som anges ovan skall ofördröjligen anmälas VIVAB. Akut felanmälan på kommunalt vatten och avlopp görs dygnet runt till 0757-27 40 00.

Samfälligheten har rätt att tillfälligt begränsa stugägares möjlighet att använda avloppsanläggningen när huvudmannen finner det nödvändigt för att förebygga person eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör VA-anläggningen.

 

 

 

Ordningsfrågor

Respektive arrendator ansvarar för ordning och skötsel av arrenderad tomtplats i enlighet
med avtal om bostadsarrendet, föreningens stadgar och ordningsregler.

Arrendatorn ansvarar för och sköter träd och vegetation med avseende på säkerhet för byggnader, ledningar, trafiksäkerhet samt allmän trivsel. Med allmän trivsel avses bl.a. att inte låta växtligheten bli så hög att den förhindrar havsutsikt och solflöde för grannar. Högväxande träd över 2 meter får inte nyplanteras. Häckens ytterkant ska inte vara närmare vägs mitt än 2 m.

Styrelsen äger rätt att besluta om avverkning av häckar, buskar och träd då medlem trots
uppmaning inte hörsammat föreningens riktlinjer. Avgift faktureras stugägare med faktisk kostnad för uppröjning om externt inköp av tjänsten behöver ske.

Samråd och samarbete skall ske tillsammans med markägarna vid samtliga ärenden som berör
avverkning eller säkerhetsfrågor.

Hushållsavfall sorteras i sopsorteringsanläggning som finns på övre och nedre stugområdet.

Byggnadsavfall skall levereras till återvinningscentraler för källsortering.

Även trädgårdsavfall levereras till återvinningscentral så länge vi inte har containrar att lägga det i. All dumpning av trädgårdsavfall inom och i anslutning till samfälligheten är förbjuden. Avgift faktureras stugägare med faktisk kostnad för bortforsling av avfallet.

Man får ställa upp husbilar och husvagnar på avsedda platser under en natt.

Vid obetalda eller släpande betalningar debiteras stugägare påminnelseavgift på 200 kr. Styrelse har rätt att lämna ärendet vidare till inkasso om betalning uteblir.

Säkerhetsfrågor

Arrendator ansvarar för egen byggnation samt förbinder sig även att följa föreningens
stadgar och ordningsregler.

Parkering av bilar, oavsett beläggning på området, skall ske på:

– egen disponerad mark ”egen tomt” eller i direkt anslutning till den egna byggnaden. Denna         yta sköts inte av föreningen.

-– avsedd P-plats enligt föreningens beslut

Det är förbjudet att parkera på vändplatser. Vändplatserna utgör uppställningsplats
för räddningsfordon. Det är även förbjudet att parkera så att det uppställda fordonet utgör hinder vid räddningsinsats.

Enligt räddningstjänstens rekommendation bör respektive stuga utrustas med 2 brandvarnare och en brandsläckare.

 

Ang om- och tillbyggnader samt friggebodar (komplementbyggnader)

För om- och tillbyggnad alt nybyggnation krävs bygglov samt eventuella övriga tillstånd för byggnation. I samband med det skall grannar och föreningens styrelse informeras.

Beträffande friggebodar, s.k. komplementbyggnader är det byggstopp från juni 2019. Befintliga komplementbyggnader får renoveras men inte ersättas med nybyggnation,

Påföljder vid åsidosättande av föreningens ordningsregler

Parterna förbinder sig var och en för sin del att ömsesidigt stödja och bidra till att
upprätthålla ordningsregler och god säkerhet i avsikt att förebygga olyckor.

Upprepade förseelser mot förbudsregler, säkerhetsföreskrifter eller vägran att följa föreningens och årsmötes beslut kan medföra uppsägning av arrendeavtal.

Förutsättning för uppsägning av arrendeavtal är att arrendatorn genom sitt beteende får anses ha förverkat sin arrenderätt enligt bestämmelserna i jordabalken samt att uppsägning sker i samförstånd mellan markägaren och föreningen i avsikt att trygga verksamheten på området.

Samordning och accept avseende dessa ordningsregler har skapats tillsammans med markägaren avseende arrendeverksamhet och säkerhet för området.

Ordningsreglerna
är gällande enlighet med årsmötes beslut 2021.