Stadgar

Bobergsstugor.se

Stadgar – Bobergs Samfällighetsförening 2009-10-08                                               Organisationsnr 716 408 – 1031 Fastställda 26 juni 1983 Föreningens firma är Bobergs Samfällighetsförening. Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet Boberg ga:1 och ga:2 tillkommen genom anläggningsbeslut 1982-06-27. Samfällighetsföreningen är anläggningens huvudman, bl.a. gäller detta gentemot Falkenbergs Kommun, elverk och renhållningsentreprenör. Föreningen skall dessutom företräda medlemmarna, arrendatorerna, gentemot markägaren. Föreningen har också att verka för att den gemensamma trevnaden och sammanhållningen mellan stugägarna. Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Föreningens beslutande organ är årsmötet och dess verkställande organ. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämnställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2. Mom 1: Medlemsavgift beslutas av årsmötet och skall inbetalas senast 31 maj, om inte styrelsen finner annat påkallat. Mom 2: Medlemsavgift skall betalas för varje stuga, även om flera stugor innehas av samme ägare. Årsmötet, eller i externa fall extra möte, beslutar om extra uttaxering för täckande av eventuellt underskott i föreningens ekonomi eller förslag från styrelsen, om denna finner sådan åtgärd påkallad. Mom 1. Det åligger varje medlem i föreningen att verka för föreningens sammanhållning och utveckling, att ställa sig till efterrättelse föreskrifterna i dessa stadgar och med stöd av desamma fattade beslut, samt iakttaga lojalitet mot föreningen och de som utsetts företräda föreningen. Mom 2. Medlem är skyldig att vid försäljning av stuga till föreningens styrelse meddela köparens namn, adress och telefonnummer. Mom 3. Medlem, som anser sig ha lidit orätt genom beslut av styrelsen, kan till styrelsen inkomma med skriftlig klagan, varvid styrelsen har skyldighet att föredraga densamma på nästkommande årsmöte för behandling. Mom 4. Den som underlåtit att i rätt tid fullgöra sin skyldighet gentemot föreningen får deltaga i mötesförhandlingar men ej utöva rösträtt innan han fullgjort vad som eftersatts. Mom 1. Föreningens styrelse sköter förhandlingarna med markägaren vid alla tillfällen då sådana kan ifrågakomma. Mom 2. Framställning om uppsägning av gemensamt arrendeavtal kan ske endast då två tredjedelar av medlemmarna genom sluten omröstning så beslutar. Mom 3. Styrelsen äger rätt tillkalla juridisk hjälp vid förhandlingarna om den finner detta nödvändigt. Mom 4. Förslag till uppgörelse om nytt arrendeavtal skall underställas medlemmarna för prövning och skall slutgiltigt godkännas av föreningens årsmöte. Mom 5. Föreningen svarar för styrelsens eventuella kostnader under förhandlingarna. Föreningens ordinarie årsmöte hålles under juni månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Andra möten är extra möten och då kan endast behandlas den eller de frågor som föranlett extra mötet. Kallelse till årsmöte sker genom brev minst 14 dagar före mötets hållande. Vid extra möte kan kortare tid tillämpas. För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Falkenbergs kommun, utsedd av ordinarie årsmöte. Styrelsen skall bestå av sex ledamöter och två suppleanter. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant ett år. Hela styrelsen avgår ej samtidigt utan ena året avgår ordförande eller kassör samt två av de övriga ledamöterna. Ordförande och kassör väljes särskilt. I övrigt konstituerar styrelsen inom sig övriga funktioner. Valen sker genom acklamation, såvida framställning inte görs om annat förfaringssätt. Vid sluten omröstning vid val krävs enkel majoritet. Avgående styrelseledamot kan återväljas. Styrelsen sammanträder omedelbart efter årsmötet för konstituering och upprättande av arbetsordning. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande och kallelsen skett i behörig ordning. Utan hinder härav skall styrelsemöte anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilka de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs frågan genom lottning eller genom den mening ordföranden företräder. Övriga ärenden, i vilka styrelsen fattat beslut, skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, beskrivning av ärenden, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall föredragas och godkännas vid nästkommande styrelsemöte samt undertecknas av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall av ordföranden leder mötet. Styrelsen skall förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar, föra redovisning över föreningens räkenskaper, föra förteckning över delägare i samfälligheten samt i övrigt handha föreningens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar och med stöd av fattade beslut. Det åligger styrelsen att till årsmötet avlämna en av samtliga ledamöter underskriven berättelse över föreningens verksamhet för det gångna verksamhetsåret. Densamma skall även upptaga in- och utgående balansräkning ävensom inkomst- och utgiftsberäkning i sammandrag. Arvode till styrelse och revisorer fastställes av årsmöte efter förslag från valberedningen. Styrelsen fördelar inom sig det arvode som årsmötet ställt till förfogande. Styrelsen utser inom sig den eller de personer, som äger rätt teckna föreningens firma. Därvid skall tillses att vid uttag i penninginrättning innestående medel, firman tecknas av kassören, eller om årsmötet så finner påkallat, ytterligare en ledamot av styrelsen. Styrelsen ansvarar för att beslut om firmateckning utan dröjsmål bringas till vederbörande penninginrättnings kännedom genom protokollsutdrag, och skall denna avisering verkställas av annan ledamot än kassören. Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj – 30 april. För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie årsmöte utse två revisorer med mandattid på två år samt två suppleanter med mandattid på ett år. Det åligger revisorerna att verkställa årsrevision och däröver till föreningens årsmöte avge berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Vid revision tillses att fattade beslut icke strider mot dessa stadgar och att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade. Årsrevisionen skall vara verkställd inom 14 dagar från den dag då bokslutet överlämnas till revisorerna. Föreningen kan inte upplösas så länge arrendeavtal mellan markägare och stugägare/arrendatorer gäller. Om arrendeavtal upphört och frågan om föreningens upplösning i samband med detta uppkommer, beslutar extra möte hur upplösningsöfrfarandet skall ske. Vid detta möte avgörs också hur föreningens eventuella tillgångar skall användas. Ändringar eller tillägg till dessa stadgar skall för att vara gällande behandlas vid ett ordinarie och ett extra på varandra följande möten. Beslut om stadgeändring skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering.